TMA-60/60H


آنالایزر ترمومکانیکی (ارزیابی ویژگی های مکانیکی مواد با توجه به درجه حرارت و بار)

TMA-60/60H قادر به ارزیابی ویژگی های مکانیکی مواد با توجه به درجه حرارت و فشار وارد شده می باشد.

این آنالایزر ترمومکانیک قادر به اجرای تعداد زیادی از متد های اندازه گیری (شامل گسترش ، تنش و نفوذ) ، بروی انواع نمونه ها می باشد.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus