LCMS-8050


در ادامه ی تکامل تکنولوژی UF شیمادزو این شرکت اقدام به معرفی LCMS-8050 با بهره گیری از کوادروپل سه گانه کرده است.

UFscanning : سرعت اسکن 30,000u/sec آزمایش همزمان مقادیر کمی و کیفی ، غربال گری سریع و همزمان 12 ناخالصی جهت شناسایی در داروها.

UFswitching : سوئیچینگ یونیزاسیون مثبت/منفی در تنها 5 میلی ثانیه ، مدت زمان مورد نیاز جهت هر آزمایش یک دقیقه ، مطالعه موردی با بهره گیری از سوئیچینگ سریع.

UF-MRM : حساسیت و سرعت بسیار بالا (555ch/sec) ، شناسایی ترکیبات هدف با غلطت بسیار اندک ، بررسی همزمان 29 آفت کش مختلف جهت آزمایش کیفیت آب.

توضیحات محصول

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC