AMD 2


دستگاه توسعه چندگانه خودکار کمپانی (CAMAG (AMD 2 با عملکرد نوین خود موجب افزایش قابلیت های فرآیند کروماتوگرافی لایه نازک شده است و به عنوان تنها ابزار موفق در انجام بسیاری از عملیات های مرتبط با کروماتوگرافی لایه نازک شناخته می شود.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC