Amino Acid Analysis System


طراحی شده برای اندازه گیری دقیق آمینو اسید ها در محصولات غذایی و نمونه های بیولوژیکی

بررسی اسید های آمینه نه تنها در صنایع غذایی بلکه در زمینه ی محصولات طبیعی و دارویی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این سیستم با تشخیص مشتقات پس از ستون فلورسانس با استفاده از O-Ftalaldehyde (OPA) / N-acetylcysteine به عنوان واکنش واکنش دهنده ، به طور انتخوابی مقادیر کمی آمینو اسید های موجود در نمونه را با دقت بسیار بالایی بررسی میکند.

توضیحات محصول

ویژگی ها

1.اسید آمینه های مورد نظر بر اساس تکنولوژِی واکنش پس از ستون(post-column)  شیمادزو و با دیتکتور های فلورسانس بسیار دقیق شناسایی می شوند.

این روش بیش از 10 برابر نسبت به روش های ninhydrin (تشخیص UV) دقت بیشتری دارد.

2.از آنجا که فرآیند مشتق شدن پس از جدا سازی در ستون رخ می دهد ، واکنش ها تحت تاثیر “اثر ماتریکس نمونه” قرار نگرفته و در نتیجه آزمایش با دقت بالاتری انجام میشود.

3.با توجه به این که eluant ستون در نتیجه ی مخلوط شدن با واکنش واکنش دهنده به طور خودکار مشتق میشود اتلاف زمان را کاهش می دهد.

4.فاز متحرک و محلول واکنش به صورت کیت در دسترس هستند در نتیجه آماده سازی محلول با حداقل هزینه امکان پذیر است.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC