Amino Acid Analysis System


طراحی شده به منظور اندازه گیری دقیق اسید های آمینه در محصولات غذایی و نمونه های بیولوژیکی

بررسی اسید های آمینه نه تنها در صنایع غذایی بلکه در زمینه ی محصولات طبیعی و دارویی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این سیستم با تشخیص مشتقات پس از ستون فلورسانس با استفاده از O-Ftalaldehyde (OPA) / N-acetylcysteine به عنوان واکنش واکنش دهنده، به طور انتخوابی مقادیر کمی اسید های آمینه موجود در نمونه را با دقت بسیار بالایی بررسی می‌کند.

توضیحات محصول

ویژگی ها

  • اسید آمینه های مورد نظر بر اساس تکنولوژِی واکنش پس از ستون (post-column)  شیمادزو و با دیتکتور های فلورسانس بسیار دقیق شناسایی می شوند.
  • این روش بیش از 10 برابر نسبت به روش های ninhydrin (تشخیص UV) دقت بیشتری دارد.
  • از آنجا که فرآیند مشتق شدن پس از جدا سازی در ستون رخ می‌دهد ، واکنش ها تحت تاثیر “اثر ماتریکس نمونه” قرار نگرفته و در نتیجه آزمایش با دقت بالاتری انجام می‌شود.
  • با توجه به این که eluant ستون در نتیجه ی مخلوط شدن با واکنش واکنش دهنده به طور خودکار مشتق میشود اتلاف زمان را کاهش می‌دهد.
  • فاز متحرک و محلول واکنش به صورت کیت در دسترس هستند در نتیجه آماده سازی محلول با حداقل هزینه امکان پذیر است.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus