UV-3600 PLUS


UV-3600 اولین اسپکتروفتومتر مجهز به 3 دیتکتور UV-VIS-NIR می‌باشد که محدوده طول موج 185 تا 3300nm را با حداکثر دقت 0.1nm پوشش می‌دهد.

 این سه دیتکتور شامل (PMT (photomultiplier tube (جهت شناسایی محدوده ماوراءبنفش تا نور مرئی)، (PBS (Phosphate-buffered saline و InGaAs (جهت شناسایی طول موج نزدیک به مادون قرمز) می‌باشند.

استفاده از سه دیتکتور، حساسیت بالا در تمامی طول موج های قابل اندازه گیری را تضمین کرده، و سطح نویز را تا 0.00003Abs در طول موج 1500nm کاهش داده است. ضمن آنکه وجود دو مونوکروماتور در داخل دستگاه، میزان stray light را به حداکثر 0.0005% در طول موج 340nm رسانده است.

همچنین محفظه ی آزمایش نمونه های بزرگ (چند منظوره) و یا Integrating sphere قابل اتصال به بدنه اصلی امکان آنالیز دقیق نمونه های جامد را فراهم کرده است.

توسعه پذیری بسیار بالا به منظور انجام آزمایشات مختلف از سایر ویژگی های UV3600 می‌باشد.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC