LCMS-IT-TOF


LCMS-IT-TOF نوع جدیدی از طیف سنج های جرمی می باشد که QIT (تله یون) و فناوری TOF را ترکیب کرده است . هنگام ترکیب QIT و TOF، بزرگترین چالش های تکنولوژیکی، معرفی موثر یون ها به QIT و تخلیه یون های تله به TOF بود. بنابراین  شیمادزو ، LCMS-IT-TOF را به عناون جدیدترین فناوری توسعه یافته جهت رفع این مسئله معرفی کرده است.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC