AA-6200


اسپکتروفوتومتر جذب اتمی AA-6200 ترکیبی از عملکرد بالا و قیمتی مناسب است.

سیستم پرتو نور دوگانه پایداری بالای baseline را تضمین و نرم افزار هوشمند مبتنی بر ویندوز این دستگاه فرایند کنترل سیستم ها و پردازش دیتا را تسهیل میکند.

AA-6200 یکی از کامپکت ترین اسپکتروفوتومتر های جذب اتمی موجود در جهان است که به رغم فشرده بودن عملکرد فوق العاده ای دارد.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC