• شناسایی جعل اسناد
 • بررسی مسمویت
 • آنالیز رنگ ها

اطلاعات بیشتر

 • شناسایی
 • تست پایداری
 • شناسایی تقلب
 • آزمایش ترکیبات نشانگر و…

اطلاعات بیشتر

 • کنترل کیفیت
 • مواد افزودنی (مانند ویتامین ها)
 • آفت کش و سموم کشاورزی
 • تست ماندگاری (انقضا)

اطلاعات بیشتر

 • توسعه و بهینه‌ سازی فرآیند
 • نظارت بر فرآیند
 • اعتبارسنجی فرآیند پاکسازی

اطلاعات بیشتر

داروسازی

برنامه‌های بالینی

محیط زیست

لوازم آرایشی

 • کنترل کیفیت
 • تست یکنواختی محتوا (CUT)
 • بررسی هویت و میزان خلوص
 • تست ماندگاری
 • چربی ها
 • مطالعات متابولیسم
 • غربالگری دارو
 • آزمایش دوپینگ
 • آب
 • خاک
 • آنالیز پسماندها
 • شناسایی مواد اولیه
 • بررسی مواد رنگی و نگهدارنده ها
 • غربالگری جهت شناسایی ترکیات غیرمجاز