جرم شناسی

نقش موثر سیستم های HPTLC در کنترل مواد مخدر و داروهای غیرقانونی

جرم شناسی

بررسی و کنترل مواد مخدر و داروهای غیرمجاز شرایط مختلفی دارد. در حالی که در بدن انسان وجود یا عدم وجود متابولیت های مواد مخدر مورد بررسی قرار می‌گیرد، در بررسی داروهای غیرقانونی و قاچاق جنبه های کیفی از اهمیت بیشتری برخوردارند. پاسخ دقیق به این نیاز ها به روش و تکنیک آزمایش بستگی دارد. به عنوان مثال در طول سنتز شیمیایی باید میزان خلوص بررسی شود و در آزمایشگاه های کنترل باید هویت و ترکیب مواد مخدر و داروهای غیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد. این موارد تنها تعداد محدودی از مسائل تحلیلی هستند که سیستم های HPTLC به عنوان یک راه حل آسان برای آنها شناخته می‌شوند. اصطلاح جرم شناسی دارو به بررسی مواد شیمیایی و گیاهی که بر روی حالات روان شناختی، رفتاری و فیزیکی افراد تاثیر گذاشته و منجر به وابستگی و اعتیاد می‌شود اشاره دارد. در آزمایشگاه های جرم شناسی صدها ترکیب را می‌توان با غربالگری چند هدفی با استفاده از سیستم های LC-MS یا GC-MS بررسی کرد. اما اپلیکیشن های بسیار زیادی وجود دارند که سیستم های HPTLC در آنها نتایج مطمئن تر و سریعتری ارائه می‌دهند. به عنوان مثال به منظور تشخیص هویت، انجام واکنش های میکروشیمیایی قبل یا بعد از فرآیند توسعه بر روی صفحات، با حداقل هزینه و زمان، امکان پذیر است. همچنین استفاده از سیستم های HPTLC-MS جهت شناسایی مواد ناشناخته و یا تایید حضور مواد شناخته شده، با توجه به رویکرد متمرکز این سیستم در تجزیه و تحلیل و جلوگیری از جمع آوری داده های غیر ضروری، منجر به کاهش هزینه های آزمایش خواهد شد.