Organic Acid Analysis System


متد انحصاری کمپانی شیمادزو post-column pH-buffered electroconductivity)) روشی ایده آل برای شناسایی اسید های ارگانیک با حداکثر دقت است.

این سیستم در مقایسه با روش های معمول مانند طول موج کوتاه(UV)  یا روش هدایت ساده ، نتایج قابل اعتماد تری را ارائه می کند و در برابر روش های تشخیص جذب پس از ستون با شاخص های pH، دارای حساسیت بیشتر، خطی بهتر و قابلیت استفاده آسان تر است.

نمونه های پیچیده ( که معمولا فرآیند “پیش تصفیه”دشواری دارند) میتوانند پس از انجام یک سری عملیات های ساده مانند رقیق سازی و فیلتراسیون وارد مرحله آنالیز شوند.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System