Nexera Method Scouting


سیستم توسعه متد نکسرا براساس نسل جدید UHPLC های این سری طراحی و ساخته شده است.

با استفاده از یک نرم افزار مخصوص بررسی و توسعه متدها و سیستم جابجایی خودکار بین فاز متحرک و ستون که در برابر فشار کاملا مقاوم است میتوان با سرعت و دقت بالا ، متد هایی کارامد برای انواع دستگاه های HPLC تولید کرد.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System