AMD 2


دستگاه توسعه چندگانه خودکار کمپانی (CAMAG (AMD 2 با عملکرد نوین خود موجب افزایش قابلیت های فرآیند کروماتوگرافی لایه نازک شده است و به عنوان تنها ابزار موفق در انجام بسیاری از عملیات های مرتبط با کروماتوگرافی لایه نازک شناخته می شود.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System