AA-6200


اسپکتروفوتومتر جذب اتمی AA-6200 ترکیبی از عملکرد بالا و قیمتی مناسب است.

سیستم پرتو نور دوگانه پایداری بالای baseline را تضمین و نرم افزار هوشمند مبتنی بر ویندوز این دستگاه فرایند کنترل سیستم ها و پردازش دیتا را تسهیل میکند.

AA-6200 یکی از کامپکت ترین اسپکتروفوتومتر های جذب اتمی موجود در جهان است که به رغم فشرده بودن عملکرد فوق العاده ای دارد.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System